Ayatال بحثعنآياتال قرآنapp .exeをダウンロード

2018/05/07

2014/12/31 Ø Ù Ù Ù Ø Ø¯Ø© Ø Ù ØªØ Ù Ù Ù Ù Ø© Ù Ø¯Ù Ø±Ù Ø Ù Ù ØªØ Ù Ù Ù Ù Ø Ø¹Ù Ù Ø© Ø Ù Ø¥Ø¯Ø Ø±Ø© Ø Ù Ø Ø³ØªØ±Ø ØªÙ Ø¬Ù Ø©.pdf Author AMIR Created Date 6/10/2018 12:02:23 PM

Ø Ù Ø Ù Ø¯ Ù Ù Ù Ù Ø Ù ØµÙ Ø Ø© Ù Ø Ù Ø³Ù Ø Ù Ø¹Ù Ù Ø±Ø³Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ø£Ù Ø Ø¨Ø¹Ø¯ Ù Ø Ù Ø£Ø®Ù Ø Ù Ø Ù Ù

2014/12/31 Ø Ø·Ù„Ø Ø¹Ø Øª توليد، Ø Ø±Ø³Ø Ù„ØŒØ¯Ø±ÙŠØ Ù†ØªØŒ Ø Ø®ÙŠØ±Ù‡ ÙŠØ Ù¾Ø±Ø¯Ø Ø²Ø´ می‌شود. ب- Â«Ø ØµÙ„â€ŒØ³Ø Ø²Â» (Originator): منشأ Ø ØµÙ„ÛŒ 2014/12/31 Title Microsoft Word - Ø Ø³ØªØ¨Ù Ø Ù Ø Ù Ø´Ø¨Ù Ø© Ø Ù Ù ØªØ®ØµØµØ© Ù Ù Ø¬Ù Ø Øª Ø Ù Ù Ø¯Ù Ù Ø© _ Ù Ù Ø Ø Ù Ø© Author yshoudokhi Created Date 9/1/2019 10:09:16 AM Ø£Ø®Ù Ø Ù Ø³Ø Ø Ù : Ø£Ù Ù Ø Ù : ٠٠د Ø Ø®ØªÙ Ù Ø£Ù Ù Ø Ù Ø¹Ù Ù Ù Ù Ù Ø³Ø£Ù Ø© Ø¥Ø·Ø Ù Ø© شعر Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø¯ Ù Ù Ù Ù Ø Ù ØµÙ Ø Ø© Ù Ø Ù Ø³Ù Ø Ù Ø¹Ù Ù Ø±Ø³Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ù Ø¨Ø¹Ø¯ Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø®ØªØ Ø±Ù Ø¹Ø 2014/12/31

2016/04/23

Title Microsoft Word - Ø Ø³ØªØ¨Ù Ø Ù Ø Ù Ø´Ø¨Ù Ø© Ø Ù Ù ØªØ®ØµØµØ© Ù Ù Ø¬Ù Ø Øª Ø Ù Ù Ø¯Ù Ù Ø© _ Ù Ù Ø Ø Ù Ø© Author yshoudokhi Created Date 9/1/2019 10:09:16 AM Ø£Ø®Ù Ø Ù Ø³Ø Ø Ù : Ø£Ù Ù Ø Ù : ٠٠د Ø Ø®ØªÙ Ù Ø£Ù Ù Ø Ù Ø¹Ù Ù Ù Ù Ù Ø³Ø£Ù Ø© Ø¥Ø·Ø Ù Ø© شعر Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø¯ Ù Ù Ù Ù Ø Ù ØµÙ Ø Ø© Ù Ø Ù Ø³Ù Ø Ù Ø¹Ù Ù Ø±Ø³Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ù Ø¨Ø¹Ø¯ Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø®ØªØ Ø±Ù Ø¹Ø 2014/12/31 Title ØªØ Ø±Ù−Ø® Ø Ù—Ø£Ø³ØªØ Ø Ø Ù—Ø¹Ù—Ø Ù–Ø© Ù‹Ø Ù—Ø£Ø¯Ù−ب Ø Ù—Ù†Ù⁄Ø Ù–Ø© Ø Ù—Ø´Ù−Ø 2009/01/01

Title Microsoft Word - Ø Ù Ø¬Ø¯Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ù ØªØ Ø Ù Ø Øª 2018-2019.docx Author Reg Created Date 9/19/2019 1:01:02 PM

2010/09/08 2018/12/24 2018/12/24 2018/05/08 2016/03/26 2016/04/13

2018/12/24 2018/05/08 2016/03/26 2016/04/13 Automation of Azzahra University,Automation of alzahra university,the only Iranian University exclusively established for girls and women students دورۀ آموزشی Ø±Ø Ø¨Ø·ÛŒÙ† Ø ØªÙˆÙ…Ø Ø³ÛŒÙˆÙ† Ø Ø¯Ø Ø 2018/05/11

2016/04/23 2014/12/31 2018/06/07 Ø Ù Ù Ù Ø Ø¯Ø© Ø Ù ØªØ Ù Ù Ù Ù Ø© Ù Ø¯Ù Ø±Ù Ø Ù Ù ØªØ Ù Ù Ù Ù Ø Ø¹Ù Ù Ø© Ø Ù Ø¥Ø¯Ø Ø±Ø© Ø Ù Ø Ø³ØªØ±Ø ØªÙ Ø¬Ù Ø©.pdf Author AMIR Created Date 6/10/2018 12:02:23 PM Microsoft Word - Ù Ù Ù Ø Ø¬ ط٠ب ØªØ£Ù Ù Ù Ù Ø³ØªÙ Ø²Ù Ø Øª 0401901051 -00401.docx Author nabeelfa Created Date 3/22/2019 12:18:32 AM Title Microsoft Word - Ø Ù Ø¬Ø¯Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ù ØªØ Ø Ù Ø Øª 2018-2019.docx Author Reg Created Date 9/19/2019 1:01:02 PM Title Microsoft Word - Ø¥Ø¹Ù Ø Ù Ø Ù Ø¥Ø®ØªØ¨Ø Ø± Ø Ù Ø´Ù Ù Ù Ø¯Ù Ø±Ø© -17-07-2019.docx Author elfahssi Created Date 7/19/2019 10:56:26 AM

Microsoft Word - Ù Ù Ù Ø Ø¬ ط٠ب ØªØ£Ù Ù Ù Ù Ø³ØªÙ Ø²Ù Ø Øª 0401901051 -00401.docx Author nabeelfa Created Date 3/22/2019 12:18:32 AM

2014/12/31 Ø¨Ø³Ù Ø Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø¯ Ø Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ù ØµÙ Ù Ø Ø© Ù Ø Ù Ø³Ù Ù Ø Ù Ø¹Ù Ù Ø±Ø³Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ù Ø¹Ù Ù Ø 2016/03/26 2010/09/08 2018/12/24 2018/12/24